Regulami konkursu "Piątek 13-tego" - Blog Optyk Green Tychy

Regulami konkursu „Piątek 13-tego”

REGULAMIN KONKURSU

(dalej „Regulamin”)

§ 1 DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Piątek 13-tego??” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Green, Magdalena Moczulska z siedzibą w Tychach (43-100), przy ul. Dmowskiego 15, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 649-217-24-30. c. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Green, Magdalena Moczulska z siedzibą w Tychach (43-100), przy ul. Dmowskiego 15, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 649-217-24-30. d. „Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony www.facebook.pl/optykgreen. e. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która polubiła stronę firmową Optyk Green na facebooku. „Nagroda Główna” – soczewki okularowe jednoogniskowe Shamir Blue Shild UV o mocy korekcyjnej zwycięscy.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów Zakład Optyczny Green, ul. Dmowskiego 15, 43-100 Tychy. 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 13.01.2017 r. o godz. 13.00 i trwa do 15.01.2017 r. do godz. 23:59. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 4.Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem fanpage Optyk Green na stronie www.facebook.pl/optykgreen 5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. 7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu. 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.

§ 3

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Biorąc udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki: a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie www.optykgreen.pl/blog,

udział w konkursie jednoznaczny jest z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu konkursu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przesłanych przeze uczestnika konkursu danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.” b. Dołączyć do fanów profilu Optyk Green w serwisie Facebook. c. Odpowiedzieć na pytanie zawarte w poście konkursowym.

2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”). 3. Spośród nadesłanych odpowiedzi Komisja Konkursowa wybierze najciekawszą odpowiedz otrzyma nagrodę główną. 4. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób. 5. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 nie będą przyjmowane. 6. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 4

NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagroda nagroda soczewi okularowe jednoogniskowe Shamir Blue Shield UV  b. prawidłową odpowiedź na pytanie zna Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicielki Organizatora – Magdalena Moczulska oraz Karolina Pawłowska. 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Laureatów oraz Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Laureatom i Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności. 3. W Konkursie zostaną przyznana 1 Nagroda Główna. 4. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

§ 5

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

§ 6

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 13.01.2017 r.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.). 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Laureatów i Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Laureatów i Zwycięzców Konkursu (imienia, nazwiska, zamieszczonych na portalu Facebook). 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 8

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Laureaci i Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na portalu facebook www.facebook.pl/optykgreen lub za pomocą prywatnej wiadomości na tymże portalu po zakończeniu trwania Konkursu, 2. Organizator wyda nagrody rzeczowe Laureatom i Zwycięzcom Konkursu bezpośrednio w siedzibie Optyk Green, ul. Dmowskiego 15, 43-100 Tychy. 3. Każdy Laureat i Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 9

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs” a lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: optyk2011@gmail.com, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia. 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko , jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. § 10

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

Spodobało się? Udostępnij znajomym